Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke

Wnioski egzekucyjne

Wzory

Wypełniając wniosek proszę zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • wniosek należy wypełnić czytelnie.
 • w rubryce wierzyciel  należy dokładnie wpisać dane wierzyciela
 • w przypadku gdy wierzyciel nie posiada konta bankowego należy wpisać „na adres domowy”
 • w rubryce dłużnik proszę podać dokładne dane identyfikujące dłużnika, w szczególności imię, nazwisko, lub nazwę osoby prawne, adres (lub wszystkie znane), numery PESEL, NIP, REGON, data urodzenia , imiona rodziców, nr KRS.
 • podając podstawę prowadzenia egzekucji należy wskazać rodzaj tytułu wykonawczego, określając także sąd który wydał tytuł, datę i sygnaturę akt,
 • do wszczęcia egzekucji konieczny jest tytuł wykonawczy – to znaczy wyrok zaopatrzony w klauzule wykonalności.
 • należy dokładnie sprecyzować roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel, podając kwotę należności oraz ewentualnie datę od której należy liczyć odsetki, o ile takie zostały zasądzone. UWAGA: wskazane roszczenie nie może być większe niż to wynikające z tytułu wykonawczego.
 • w przypadku dochodzenia roszczenia niepieniężnego wypełniamy rubrykę „oraz” i wpisujemy roszczenie niepieniężne np. eksmisję , w takim przypadku należy podać ilość izb z których należy wyeksmitować dłużnika)
 • Wierzyciel ma obowiązek wskazać sposoby egzekucji, które komornik ma zastosować wobec majątku dłużnika. Komornik jest związany wskazanymi sposobami egzekucji. Kpc przewiduje następujące sposoby egzekucji: z ruchomości, konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, nieruchomości
  • ruchomości: należy wskazać z jakich ruchomości należy prowadzić egzekucję, wskazując konkretne składniki majątku np. samochód osobowy podając jego numer rejestracyjny jeśli wierzyciel ma taką wiedzę.
  • wynagrodzenie za pracę: należy podać zakład pracy dłużnika,
  • konto bankowe: należy podać numer konta bankowego lub wskazać bank w którym dłużnik posiada konto
  • wierzytelność: podać podmiot zobowiązany wobec dłużnika, jeśli dotyczy to świadczenia rentowego lub emerytalnego należy podac nazwę i adres tego zakładu
  • nieruchomości: należy wskazać z jakiej nieruchomości komornik ma prowadzić egzekucję podając jej numer KW i załączając do wniosku egzekucyjnego wyciąg z księgi wieczystej
 • wniosek egzekucyjny należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem